Centralsmälta med induktionsugn

INDUKTIONSSMÄLTA MÖJLIGGÖR HÖGRE PRECISION OCH LEGERINGAR I MINDRE SERIER

Vi ser en tydlig trend där våra kunder och samarbetspartners efterfrågar mer funktion i legeringar till de detaljer vi producerar. Genom att smälta metallen i en för vår bransch unik central induktionsugn, istället för i gasoldrivna ugnar i varje gjutcell, har vi möjlighet att styra processen bättre, vilket minskar variationer och därmed ger en jämnare kvalitet på smältan.

Induktionssmälta ger också möjligheter att legera i mindre skala, vilket är en stor fördel i samband med att vi tillsammans med kunden utvecklar nya detaljer. Mindre men precisa smältbatcher öppnar upp för att till exempel prova alternativa legeringar för tunnare och lättare gjutgods, med bibehållen hög hållfasthet.

Induktionstekniken är ytterligare ett steg för att befästa positionen som världens grönaste pressgjuteri. Den centrala smältugnen använder uteslutande el från förnybara källor. Samtidigt som den totala energiförbrukningen minskar med en halv GWh kan vi ta bort vår sista fossila energikälla, gasolen, i tillverkningsprocessen. Induktionsugnen möjliggör också återvinning av t.ex. ingöt utan miljöbelastande transporter.